fredag 26 mars 2010

Glädjande besked från Folkpartiet!

Vid måndagens överläggningar kom vi gruppledare överens om att uppdra till två politiska sekreterare att ta fram ett förslag på arvodesreglemente som ska gälla från och med 2011. Kristdemokraterna i landstinget vill göra tydligt att partiet står för denna överenskommelse och kommer att delta i detta arbete.

- I avvaktan på utredningen, som Folkpartiet nu utlovar, vill Kristdemokraterna invänta resultatet av den innan vi agerar vidare i frågan. Vi tycker det är bra att Folkpartiet nu går ut och kräver en extern utredning som vi begärde i måndags. Det är nödvändigt att fakta kommer på bordet så att inga efterhandskonstruktioner kan göras!

I dagens SN och EK skriver Folkpartiets gruppledare Tomas af Bjur: ”För att komma tillrätta med de ¬strukturella problemen som omgärdat ¬arvodesfrågan krävs därför en grundlig granskning. Det handlar om en fullständig extern genomlysning av vilket ansvar såväl politik som organisation haft avseende arvoden under de senaste mandatperioderna.” Det är ett glädjande besked.

Likaså har Landstingsdirektören Karin Welin tillmötesgått vårt krav att stoppa utbetalningarna till sex politiker. Det handlar om arvoden på mellan 5 000 och 20 000 kronor i månaden som politikerna haft för så kallad politisk tid. Pengarna har betalats ut sedan maktskiftet i augusti 2008. Nu ska en oberoende revisor granska alla turer kring utbetalningarna. Vi tycker att det är ett bra beslut.

måndag 22 mars 2010

Ingen valfrihet för psykiatriska patienter i Sörmland!

Den S-ledda majoriteten visar tydligt att man inte prioriterar vården för personer som har behov av psykoterapi. I dagens Eskilstuna-Kurir kan vi läsa att hundratals patienter inte får den hjälp de behöver!
I december beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att teckna avtal med privata psykoterapeuter men ingenting har hänt. Konsekvensen blir att de som lider av ångest och olika tvångsymptom inte får den vård de har rätt till.
För mig är det obegripligt att tala om att "stå på de svagas sida" och sedan driva en politik som går tvärs emot.
De 18 terapeuter som vi hade avtal med tidigare vet att behovet är stort och att verksamheten egentligen behöver utökas.
Att skrota de privata terapeuterna och istället tillsätta en person som ska bedöma ALLA remisser och fatta beslut om vilken terapi som ska ges visar att det är pengarna som styr och inte behoven. Ett sådant system liknar gammalt sovjetstyre och det är grymt att det är just patienter som har ont i själen som ska drabbas av detta förmynderi. Varför ska just den här patientkategorin få sämre tillgänglighet och valfrihet? Vad har man för människosyn när man gör en så stor skillnad på den somatiska och psykiatriska vården i Sörmland?
Det är inte ord utan handling som räknas!

torsdag 18 mars 2010

Jörgen Danielssons (S) arvodesfiasko skadar landstinget

Den politiska chefredaktören på SN Olof Jonmyren skriver: "Turerna runt fördelningen av politiska arvoden i Landstinget Sörmland vore tragikomiska. Om det inte vore på allvar. Att ledningen med landstingsrådet Jörgen Danielsson (S) i spetsen inte klarar av att föreslå en arvodesfördelning som håller sig till regelverket, är beklämmande. Den nya majoriteten har haft alla chanser att undvika den här debatten. Allt som ­behövdes var att man gjorde om – och ­gjorde rätt. Men så har inte skett."

Ärendet har varit uppe i landstingsfullmäktige två gånger nu; i november 2009 och i mars 2010. Den mest anmärkningsvärda punkten i ärendet är Jörgen Danielssons privata arvodeslista; den som aldrig passerade den av fullmäktige valda arvodeskommitten. Listan som dessutom bytte skepnad inför senaste fullmäktige, först fanns det 7 namn och sen bidde de bara 6, förbryllar. Namnet som blev bortplockat från listan mellan de två sammanträdena var folkpartiets politiska sekreterare Johan Bartholf. Det var förmodligen på grund av att journalister hade börjat ställa frågor. Man undrade nog över hur Johan Bartholf kunde få arvode för politiska uppdrag utan ens att ha några. Bartholf är alltså bortplockat från ärendet, men uppbär fortfarande enligt lönekontoret arvode på nästan 8000 kronor i månaden. Detta utöver hans officiella politiska sekreterarlön på ca 23 000 kronor i månaden. Detta är bara ett exempel i arvodeshärvan.

Kommentarer är egentligen överflödiga. Det mesta har redan sagts i denna mygelfråga. Jonmyrens kommentar säger allt: "Slutsatsen är att det för S, FP och MP ­återigen var ­viktigare att partivännerna skulle få ­utlovad ersättning, än att det var rätt gjort. Att ­försöka lirka sig runt ­reglerna för att få som man vill, sänder inte de ­signaler som ­ansvariga politiker bör göra – varken ­gentemot alla som verkar inom landstinget eller mot skattebetalarna. Den nya majoriteten förmedlar i stället ­bilden av några självupptagna lirare som står och röker två meter in i den rökfria zonen – bara för att visa att de kan."

På måndag eftermiddag har landstingsfullmäktiges presidium kallat gruppledarna till möte om arvodena. Fortsättning följer...

Heder åt Lotta Jonsson (KD)

Att Lotta Jonsson engagerar sig för utvisningshotade kristna irakier i Eskilstuna hedrar henne och gör mig stolt!
Kristdemokraternas människosyn bygger på solidaritet och människans unika och okränkbara värde. Självklart ska vi hjälpa de personer som sökt en fristad i Sverige, de har rätt till en rättssäker asylutredning!
Vi väljer inte egoism framför solidaritet. Vi ska inte stänga gränser och vända omvärlden ryggen. Vi är ett rikt och välmående land och vi ska inte dela in människor i "vi" och "dom". Eskilstuna har ju en vision som också förpliktar "Den stolta fristaden"! Hoppas att de får möjlighet att stanna och lycka till Lotta Jonsson (KD)!

tisdag 16 mars 2010

Åsa Kullgren (S) mörkar om överbeläggningar!

När jag ställde en interpellation om överbeläggningar vid våra sjukhus på senaste landstingsfullmäktige fick jag inget svar. I dagens Katrineholms Kurir tar jag upp debatten eftersom Åsa Kullgren (S), hälso- och sjukvårdslandstingsråd vägrade svara i debatten. Skälet var att det inte går att svara på frågan om antalet överbeläggningar eftersom det inte går att definiera vad överbeläggningar är för något! Snacka om snömos!
Det märkliga är, att förra gången jag ställde frågor omkring överbeläggingar så fick jag svar. Det var på landstingsfullmäktige i juni 2009!
Eftersom den S-ledda majoriteten gjort nedskärningar av vårdplatser både i Katrineholm och Nyköping så vill jag veta hur den aktuella vårdplatssituationen ser ut. Det ska sparas ytterligare 85 miljoner i sjukvården och det pågår en "översyn" av vårdplatser även på Mälarsjukhuset.
Att skylla på definieringssvårigheter är allvarligt och inte särskilt trovärdigt. Varför får vi inget veta? Vilka nedskärningar planeras i vården?
Läget är krisartat i Nyköping. Personalen går på knäna och patientsäkerheten riskerar att försämras. Sluta mörka om överbeläggningarna vid våra sjukhus Åsa Kullgren!

fredag 12 mars 2010

Vi vill ta ansvar för sprutnarkomaners hälsa!

I dagens Eskilstuna-Kurir kan vi läsa att FP vill införa sprutbytesprogram i Landstinget Sörmland. Det är bara att tacka och ta emot! I tisdags på fullmäktige lämnade jag och Östen Eriksson in en motion om att införa sprutbytesprogram i landstinget men det nämns inte dagens artikel och inte heller i SN där Folkpartiets förslag tas upp.
Att vi kunde pricka in FP:s förslag så precis och tycka lika bäddar för en intressant debatt i fullmäktige.
Folkpartiet har varit den stora bromsklossen i Stockholm för att införa sprutbytesprogram. Det handlar inte om narkotikapolitik utan att ta ansvar för sprutnarkomaners hälsa och rätt till en bra vård. Malmö och Lund är föregångare i Sverige och jag hoppas att det genomförs i alla landsting.
Finland och Norge är föregångare på området, nu får vi också ta ansvar för minskad smittspridning och bättre hälsa för sprutnarkomanerna i Sörmland.
I Dagen skriver Sonnia Lunnergård (KD) och Rolf Bromme(FP) att det enligt vissa forskare finns svag evidens för WHO:s rekommendation för sprutbyte.
"Enligt dessa studier är det mycket tveksamt om sprutbyte har någon hiv-preventiv effekt. I bästa fall gör sprutbyte ingen skada. Men risken finns att de som beslutar om att införa sprutbyte tror sig ha åstadkommit något, när de i själva verket borde ha ägnat kraft och energi åt att få andra verkningsfulla insatser på plats, såsom hiv-testning, delgivning av resultat och smittskyddsinformation".
För mig handlar det inte bara om HIV-prevention! Det handlar om att få kontakt, kontinuitet och skapa en bra beroendevård!

onsdag 10 mars 2010

Jörgen Danielssons (S) arvodespiruetter

När Jörgen Danielsson satt i opposition hade oppositionen politisk tid att fördela på 3,3 heltidstjänster. Danielsson fördelade den tiden efter eget huvud och eget behov. Det har han fortsatt att göra efter att han kom till makten 2008. Den 27 augusti 2008, dagen efter att han tillträdde, gjorde han en egen hemlig lista på ett antal politiker från FP, MP och S som skulle arvoderas. Han gjorde alltså en ”privat” hemlig lönelista.

En av dem som fick arvode för förtroendeuppdrag som inte finns i landstingsreglementet var Fredrik Pettersson. Det sades att Fredrik Pettersson skulle arbeta med information och kommunikation. Faktum är att Landstinget Sörmland har en informationsenhet med elva anställda personer. Så utöver sin vanliga lön som politisk sekreterare så får Pettersson 20 000 kronor till varje månad. Ett arvode som en förbundsjurist på Sveriges kommuner och landsting menar strider mot kommunallagen.

Danielssons främsta argument är att han har ärvt en tradition där arvodena beslutats bakom stängda dörrar. Men det stämmer ändå inte riktigt. När socialdemokraterna var i opposition så var det ändå Danielsson som ändrade mest på fördelningen av arvoden. Han tog till exempel och höjde sin egen lön på bekostnad av sin kvinnliga kollega, sin politiska sekreterare och från samarbetspartnern Vänsterpartiet.

Inte heller framförde Danielsson någon kritik mot majoriteten eller mot fördelningen av arvode till politikerna. Det stämmer att de inte var formellt valda, men allt var känt hos alla partier och helt i enlighet med gällande arvodesreglementet. Alla kände till att gruppledarna, inklusive Ann Berglund, uppbar ett heltidsarvode. Danielsson har kanske ärvt en tradition, men han har förfinat den nästintill perfektion med en häpnadsväckande uppfinningsrikedom.

Det står sammanlagt sex personer på Jörgen Danielssons privata lönelista. Beslut i frågan skulle tas på landstingsfullmäktige i går, men Jörgen Danielsson (S) drog tillbaka sitt eget förslag i elfte timmen. Gissningsvis för att SKL:s jurister har sagt att arvoden måste vara knutna till politiska uppdrag enligt kommunallagen; uppdrag som inga av dessa sex personer har.

Jörgen Danielsson har yttrat att detta med ”arvodesfusket” är en gammal kultur han har ärvt. Detta är ett mycket egendomligt uttalande. Landstinget Sörmland har mig veterligen aldrig tidigare letts av politiker som har organiserat hemliga lönelistor. Vi har heller inte råkat ut för landstingsråd som tydligt försöker smita undan sitt ansvar med illustra efterhandskonstruktioner.

Det är först när media börjar gräva fram sanningen om att socialdemokraterna betalar ut otillåtna arvoden som Danielsson agerar. Under hela processen, och vid samtliga möten där arvodena har diskuterats, framför han direkta och indirekta hot mot oppositionen. Ett hot är redan verkställt när det gäller vänsterpartiets interna omfördelning (som är godkänd av fullmäktige).

Hot i det politiska livet är allvarliga. Under hösten har oppositionen blivit allt tystare, på grund av att Danielsson hotat med att dra in oppositionens arvoden. Den här artikeln är ett av de första och enda uttalanden som gjorts av oppositionen - och motangreppen från majoriteten kommer med all sannolikhet att bli massiva.

När majoriteten straffar oppositionen på det här sättet så är det också ett ingrepp i demokratin så som vi känner den. Vi vägrar att vara del av den kulturen. Om socialdemokraterna vill utöka antalet arvoderade politiker i landstinget, så finns det gott om lagliga möjligheter att göra det, utan att man behöver hota oppositionen med repressalier.

torsdag 4 mars 2010

När ideologin blir viktigare än jobben

Om vänsteralliansen tar över i höst skrotas BÅDE det populära RUT- och ROT-avdraget. När Hans Ekström (S) går ut i dagens Ekurir och anser att både RUT- och ROT-avdragen ska skrotas för det är bäst ur "jämställdhetssynpunkt" så undrar jag; Hur många jobb ska offras på vänsteralliansens ideologiska altare?
Politikerbloggen lämnar Lars Ohly (V) besked att ROT inte behövs i högkonjunktur och att både RUT och ROT kommer att slopas om de kommer till makten!
För RUT handlar det om 11 000 jobb. För ROT lär det vara mångdubbelt fler. Vad har man för gammaldags och förlegad syn på tjänstesektorn och företagande?
Att vi köper tjänster istället för prylar är dessutom mycket miljövänligare och argumentet att det bara är de rika gör RUT-avdrag är inte heller sant, det visar en färsk undersökning för Almega.
Att skrota RUT och ROT kommer att leda fler tillbaka till svartjobb och utanförskap. Hoppas att väljarna förstår vad en vänsterallians kommer att ställa till med om de kommer till makten!
JA till RUT och ROT för jobben och alla duktiga kvinnor som startat nya företag för att deras tjänster behövs!